Ravi Shikshak Prashikshan Mahavidhalaya 

Address:-  Vill. & Post Newta, Teh. Sanganer, Distt. Jaipur

Email id- ravittcollege@gmail.com

Mobile No- 983349736, 9982349736