SUBJECTWISE TEACHERS PROFORMA FOR B.ED. COLLEGE
Name of College and Address :- Ravi Shikshak Prashikshan Mahavidhyalaya, Vill. & Post Newta, Teh. Sanganer, Distt. Jaipur, 302029
S.N Name of Teacher /Father’s Name Designation Date of Birth M.A./M.Sc/M.Com M.Ed. Teaching Sub. Of B.Ed. Experience Date of Joining Salary PAN No. Adhar No.
Subject % % I II
1 LOKESH KUMAR SHARMA S/O HANUMAN SAHAY SHARMA PRINCIPAL 18/06/1980 M.A. SANSKRIT 63.22 71.55 SANSKRIT HINDI 15 01/09/2017 40000 BTVPS8120E 557056541647
2 RAJKUMAR DHAKA S/O RAMESHWAR LAL DHAKA LECTURER 04/06/1990 M.A. SOCIOLOGY 69.67 71.50 HISTORY CIVICS 4 01/04/2018 17500 BNLPD7912H 912328494940
3 MS. REKHA CHOPRA D/O ROODH MAL CHPORA LECTURER 01/02/1987 M.A. POL.SCI. 55.11 64.50 CIVICS HISTORY 7 17/07/2015 18000 BAQPR8162M 896660724920
4 BABU LAL KUMAWAT S/O RADHEY SHYAM KUMAWAT LECTURER 20/09/1986 M.COM. ABST 60.44 68.00 BK CP 6 15/06/2016 18000 AVCPK0023G 473982869817
5 OMPRAKASH KHATEEK S/O BHURA RAM KHATEEK LECTURER 12/07/1985 M.A. HINDI 65.89 67.33 HINDI S.ST 5 01/07/2017 17500 ELXPK8518K 366415983549
6 LAL CHAND NARANIYA S/O PRAHALAD RAI NARANIYA LECTURER 15/06/1986 M.A. POL.SCI. 64.56 69.50 HINDI S.ST 5 01/07/2017 17500 AWZPN6736F 536439909358
7 SANJAY DUTT SHARMA S/O SHRAWAN LAL LECTURER 05/07/1984 M.A. POL.SCI. 67.67 79.05 CIVICS S.ST 5 01/11/2017 17500 CEDPS5810R 208796099361
8 MEENAKSHI SHARMA D/O RAM BILASH KAUSHIK LECTURER 19/11/1982 M.SC. BOTANY 61.88 70.66 BIOLOGY CHEMISTRY 6 15/06/2016 18000 GDRPS2639F 288204996282
9 RADHE SHYAM KHATI S/O SEDU RAM KHATI LECTURER 11/08/1975 M.A. SANSKRIT 63.11 78.55 SANSKRIT HINDI 5 14/07/2017 17500 ARDPK8976B 986764393368
10 NEELKALMAL DHAKA D/O RAMESHWAR LAL DHAKA LECTURER 15/01/1985 M.A. PSYCHOLOGY 70.09 _ CIVICS S.ST 4 01/04/2018 17000 CPVPD2562L 558115478790
11 HARISH VERMA S/O RAMESHWAR VERMA LECTURER 08/03/1987 M.SC. CHEMISTRY 60.90 67.50 BIOLOGY GEN. SCIENCE 4 04/01/2018 17500 BEAPV0218L 689166840521
12 RAMAWATAR SHARMA S/O OMPRAKASH SHARMA LECTURER 02/10/1982 M.A. ENGLISH 55.44 70.66 SANSKRIT ENGLISH 5 01/07/2017 17500 BDFPS6163R 678239207915
13 AMAN YADAV S/O OM PRAKASH LECTURER 05/11/1994 M.A. GEOGRAPHY 57.20 74.25 CIVICS GEOGRAPHY 0 01/01/2022 17500 ARXPY5541Q 240484426415
14 RAM KALYAN JANGID S/O CHHITAR MAL JANGID LECTURER 01/07/1977 M.A. DRAWING & PTG. 66.62 _ DRAWING _ 6 15/06/2016 13500 ALHPJ4827E 963061799607
15 ROSHAN KUMAR SURELA S/O PRABHU DAYAL BUNKAR LECTURER 09/02/1995 M.P.A. MUSIC 79.38 _ _ _ 0 01/01/2022 13500 OVPPS6909J 329434378091
16 MANISH SHARMA S/O BANWARI LAL SHARMA PTI 02/07/1991 M.PED. 76.40 _ _ _ 2 01/01/2020 13500 GCOPS0147A 519450236893